AMC Al Khair 9 - Riyadh 0 KM(S)

Al Makan Mall, Prince Muhammad Ibn Abdulaziz Rd, Riyadh 13521

AMC Tabuk Boulevard 7 - Tabuk 1081.95 KM(S)

Tabuk Boulevard  Al Qadisiyah, Tabuk 47714

AMC Panorama Mall 10 - Riyadh 12.38 KM(S)

Panorama Mall, Takhassusi St, Riyadh 12332

AMC Karam 5 - Al Majmaah 173.59 KM(S)

Karam Mall King Khalid Rd, Al Majmaah 15368

AMC Dawadmi 3 - Al Dawadmi 221.45 KM(S)

Al Makan Mall, King Abdulaziz Rd, Al Dawadmi 17471

AMC Azizia Plaza 3 - Riyadh 30.41 KM(S)

Azizia Plaza, Aziziah Rd, Riyadh 14517

AMC The Walk 7 - Al Hofuf  304.72 KM(S)

 The Walk Project Al Hofuf  Al Hofuf  36361

AMC Ajdan Walk 9 - Al Khobar 398.71 KM(S)

Ajdan Walk, Prince Turkey St, Al Khobar 34414

AMC Hafr Al Batin 8 - Hafr Al Batin 402.35 KM(S)

Al Makan Mall King Abdulaziz Rd, Hafar Al Batin 39811

AMC Garden 5 - Hail 580.67 KM(S)

Garden Mall Jeddah St, Aja, Hail 55427

AMC Riyadh Gallery 9 - Riyadh 7.03 KM(S)

Riyadh Gallery Mall, King Fahad Rd, Riyadh 12262

AMC Stars Avenue 9 - Jeddah 845.27 KM(S)

Stars Avenue, King Abdulaziz Rd, Jeddah 23424